Verplichting om sollicitatie-activiteiten in het kader van tweede spoortraject op het kantoor van de werkgever te verrichten

Een werkgever mocht in de omstandigheden van het geval van een arbeidsongeschikte werknemer verlangen dat hij de sollicitatie-activiteiten die hij in het kader van een tweede spoortraject moest verrichten, op het kantoor van de werkgever zou verrichten, zodat die daar toezicht op kon houden. Bij een bedrijf dat onderdelen produceert voor de vliegtuigindustrie werkt een werknemer in de functie van meettechnicus, die in 2017 ziek uitvalt voor zijn werk. Na een jaar wordt het door te betalen salaris teruggebracht naar 70%. Kort daarna start ook een tweede spoortraject, gericht op het vinden van passende a...
Lees verder

Loonvordering van oproepkracht die al drie jaar geen loon meer heeft gehad

Een werkneemster die in dienst was genomen als oproepkracht, maar die in feite inmiddels werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met regelmatige werktijden, kon drie jaar nadat zij was weggestuurd en niet meer was opgeroepen geen loon meer claimen, omdat zij in die drie jaar niet de bereidheid had getoond om de overeengekomen arbeid te verrichten. Bij een Limburgse slager werkte sinds 2010 een oproepkracht, die werkte op zaterdagen, tijdens vakanties en in drukke perioden. In februari 2013 was tussen de slager en de oproepkracht een discussie ontstaan over de vraag of de ...
Lees verder

Informatieverplichting van werkgever ten opzichte van langdurig arbeidsongeschikte werknemer

De werkgever was niet verplicht om de langdurig arbeidsongeschikte werknemer te informeren dat hij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 recht had op een hogere transitievergoeding. Bij een afvalverwerkingsbedrijf werkte een werknemer die op 14 december 2017 ziek was uitgevallen was voor zijn werk als chauffeur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als de werknemer na 104 weken ziekte een WIA-uitkering aanvraagt, kent het UWV met ingang van 12 december 2019 een IVA-uitkering aan de werknemer toe, omdat het UWV van mening is dat de werknemer volledig en duurza...
Lees verder

Weigering van werknemer om bedrijfsarts te machtigen om bij behandelende artsen informatie op te vragen

Het UWV had terecht besloten om de Ziektewetuitkering te beëindigen van een werkneemster die weigerde om de bedrijfsarts van de eigenrisicodrager te machtigen om informatie bij haar behandelende artsen op te vragen. Een werkneemster valt op 30 december 2016 ziek uit voor haar werkzaamheden wegens psychische klachten. Op 8 maart 2017 eindigt haar dienstverband. Omdat zij dan nog ziek is, krijgt zij recht op een Ziektewetuitkering. De ex-werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en daarom degene die de uitkering betaalt. De begeleiding van het ziekteverzuim van de ex-werkneemster vindt om die...
Lees verder

Eerst achterstallig loon betalen, dan re-integratie?

Een arbeidsongeschikte werkneemster behoefde niet mee te werken aan de re-integratie, zo lang de werkgever achterstallig loon niet had voldaan. Bij een tandartspraktijk werkt een tandartsassistente die in Duitsland woont. De tandartspraktijk wordt deels geëxploiteerd door een B.V. en deels door de directeur-grootaandeelhouder van die B.V. en de werkneemster is bij beide werkgevers in dienst op basis van twee verschillende arbeidsovereenkomsten. Op 25 maart 2012 breekt zij haar pols bij een ongeval met de fiets. Vanaf mei 2012 ontvangt zij geen loon meer. Duitse artsen hebben haar arbeidsongeschik...
Lees verder

Geen gedeeltelijke transitievergoeding voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die tegen een lager salaris aangepast werk gaat doen

Omdat geen sprake is van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, heeft een werknemer die wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tegen een lager salaris ander werk gaat doen (anders dan een werknemer die wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder uren gaat werken) geen recht op een evenredig deel van de transitievergoeding. Bij een basisschool is een lerares in dienst, die full-time werkt tegen een salaris van € 3.313 bruto per maand. In 2014 valt deze werkneemster ziek uit voor haar werk en in 2015 kent het UWV aan de werkneemster een WGA-uitkering toe, omdat zi...
Lees verder

Ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens detentie werkneemster

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst met een gedetineerde werkneemster omdat de werkneemster gedetineerd was wegens ernstige strafbare feiten, omdat de goede naam van de werkgever werd aangetast en omdat bij de rest van het personeel sprake was van een gevoel van onrechtvaardigheid en onveiligheid. Bij een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in dienstverlening rondom arbeidsverhoudingen in de publieke sector, was sinds 2012 een 37-jarige secretaresse in dienst. In december 2018 was zij uitgevallen wegens ziekte en sinds juni 2019 gestart met aangepaste werkzaamheden. Op 12 juli 2019 ver...
Lees verder

Verplichting tot opzegging dienstverband dat vóór 1 juli 2015 slapend is geworden?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer door de werkgever moet worden opgezegd zodra is voldaan aan de voor opzegging geldende vereisten. De werkgever ontvangt van het UWV compensatie van de transitievergoeding, waarbij de hoogte wordt berekend op basis van de transitievergoeding zoals die zou zijn geweest bij het einde van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte (twee jaar). Dat zou betekenen dat geen compensatie wordt betaald als het opzegverbod is geëindigd vóór 1 juli 2015, omdat de wettelijke regeling die de werkgever verplicht...
Lees verder

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet bij arbeidsongeschiktheid van uitzendwerknemer

De CAO-bepaling die stelt dat de als uitzendovereenkomst aan te merken arbeidsovereenkomst tussen een uitzendbureau en een uitzendkracht, in geval van arbeidsongeschiktheid eindigt als in die uitzendovereenkomst het zogenaamde “uitzendbeding” (inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de inlener op verzoek van de inlener eindigt) is opgenomen, is in strijd met het wettelijke opzegverbod tijdens ziekte, voor zover die bepaling inhoudt dat de arbeidsovereenkomst ook in geval van arbeidsongeschiktheid van rechtswege eindigt. ...
Lees verder

Geen recht op loon vanwege bedrog en misleiding door werknemer

Omdat de kantonrechter oordeelde dat de werknemer zich niet had bezig gehouden met het verrichten van de bedongen arbeid maar uitsluitend met activiteiten om de werkgever te bedriegen, had de werknemer geen recht op loon. De werknemer moet daardoor het onverschuldigd betaalde loon aan de werkgever terugbetalen. Bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de koop en verkoop van percelen grond, was in februari 2019 een accountmanager in dienst getreden tegen een salaris van € 2.400 bruto per maand. De taak van de accountmanager was om potentiële cliënten te benaderen voor vastgoedprojecten. ...
Lees verder