Hoogste rechter toetst NOW aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Dat een startende ondernemer geen recht heeft op loonkostensubsidie omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de NOW, is volgens de Centrale Raad van Beroep in het betreffende geval niet in strijd met het beginsel dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de doelen die met dat besluit gediend worden. Een onderneemster had op 1 februari 2020 een restaurant geopend. Als gevolg van de coronamaatregelen moest zij op last van de overheid op 15 maart 2020 al weer sluiten. De horeca-onderneemster diende op grond van d...
Lees verder

Werkgever moet arbeidsongeschikte werknemer informeren over gevolgen vermindering arbeidsomvang

Een arbeidsongeschikte werkneemster wilde vanwege haar ziekte minder uren per week gaan werken. De werkgever had daarmee ingestemd, zonder de werkneemster er op te wijzen dat zij zich ook gedeeltelijk ziek zou kunnen melden, in welk geval de werkneemster recht op loon zou behouden. Daarmee schond de werkgever een op hem rustende informatieverplichting, zodat de werkneemster recht had op schadevergoeding. Bij een beroepsorganisatie werkt een werkneemster in de functie van stafmedewerker juridische zaken. In oktober 2017 gaat zij op eigen verzoek voor de duur van zes maanden 26 uur per week werken in pla...
Lees verder

Geen uitkering voor dga die vrijwillig verzekerd was op grond van de Ziektewet

Een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. die zich vrijwillig verzekerd had voor de Ziektewet had bij uitval wegens ziekte geen recht op uitkering, omdat hij als werknemer van zijn B.V. recht had op loon. Een ondernemer was op 1 januari 2004 als eenmanszaak een onderneming gestart: een bewindvoerders- en administratiekantoor. Op 22 januari 2004 meldt de ondernemer zich bij het UWV voor deelname aan de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet, waarop het UWV besluit hem tot de vrijwillige verzekering toe te laten. Op 6 augustus 2012 wordt de eenmanszaak omgezet in een viertal B.V.’s....
Lees verder

Werkgever treft onvoldoende beschermingsmaatregelen tegen besmetting met coronavirus

Een werknemer die geweigerd had te komen werken zo lang de werkgever niet voldoende beschermingsmaatregelen had getroffen tegen besmetting met het coronavirus, had recht op loon omdat de werkgever niet gezorgd had voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden. Bij een administratie- en belastingadvieskantoor werkte een werkneemster in de functie van secretaresse/receptioniste. Bij de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 schreef de werkgever in een e-mailbericht dat er niet thuis gewerkt mocht worden. Werknemers die als gevolg van de overheidsmaatregelen niet zouden kunnen of willen wer...
Lees verder

Dwaling bij aangaan van arbeidsovereenkomst met werkneemster die al arbeidsongeschikt was

Omdat de werkneemster bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet hoefde te weten dat zij ongeschikt zou zijn voor de te verrichten werkzaamheden, kon de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wegens dwaling vernietigen. Na een introductiedag was bij een supermarkt een kassamedewerkster in dienst getreden. Aan het einde van de eerste werkdag laat de werkneemster weten dat zij een scheve wervel in haar rug heeft en dat zij daarvan bij het werk aan de kassa zo veel last heeft dat zij dat werk niet vol kan houden. In overleg werkt de werkneemster daarna nog bijna een maand aan de servicebalie, maar daa...
Lees verder

Twee dagen gewerkt maar geen arbeidsovereenkomst

Omdat geen sprake was van overeenstemming over de duur van de arbeidsovereenkomst, was een arbeidskracht die zijn werkzaamheden had aangevangen voordat de aan hem voorgelegde schriftelijke arbeidsovereenkomst getekend was, niet werkzaam op basis van een (mondelinge) arbeidsovereenkomst. Bij een transportbedrijf had een kandidaat gesolliciteerd voor de functie van chauffeur. Op vrijdag 18 oktober 2019 vindt een sollicitatiegesprek plaats. Aansluitend stuurt het transportbedrijf een e-mailbericht, waarin is vermeld dat een contract wordt aangeboden op basis van een met name genoemde loonschaal, met daarn...
Lees verder

Omzetting van arbeidsovereenkomst in managementovereenkomst houdt stand

Een aandeelhouder die mee had gewerkt aan de omzetting van zijn arbeidsovereenkomst in een managementovereenkomst met zijn persoonlijke houdstermaatschappij, had daarmee de bescherming van het arbeidsrecht verloren. In 2010 zijn vier personen een bedrijf gestart dat onderhoudswerkzaamheden aan machines en installaties uitvoert. Tot die tijd waren zij alle vier werkzaam bij een bedrijf dat eveneens technische diensten verleende. In 2010 hebben zij alle vier een persoonlijke houdstermaatschappij opgericht via welke houdstermaatschappijen de vier personen elk 25% van de aandelen bezitten van een tussenhol...
Lees verder

Terugplaatsing in functie als disciplinaire maatregel

Een werkgever behoefde een kraanmachinist die vanwege herhaald veroorzaken van schade met inleveren van salaris was teruggeplaatst in een lagere functie, niet in zijn oude functie te werk te stellen. Een kraanmachinist is 61 jaar oud en al 24 jaar in dienst van zijn werkgever als hij met zijn kraan naar beneden over de kade naar een boot rijdt en daarbij de mast en de radar van de boot beschadigt. De werkgever besluit daarop om de werknemer terug te plaatsen in de lagere functie van operationeel/terminal medewerker, waarbij zijn salaris zal worden verlaagd van ongeveer € 4.800 bruto per maand na...
Lees verder

Oproepcontract omzetten in contract met vaste uren levert geen nieuwe arbeidsovereenkomst op

Toen de werknemer die een oproepcontract had het aanbod van de werkgever voor een vaste arbeidsomvang accepteerde, ontstond daardoor geen nieuwe arbeidsovereenkomst, die de vierde arbeidsovereenkomst in de keten, en daarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou zijn. Bij een theater werkt een werknemer als verkoper van tickets. Met hem was eerst een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van drie maanden, daarna een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden en vervolgens een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Tijdens de duur van die laatste overeenkomst doet het thea...
Lees verder

Geen transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemer als dienstverband niet helemaal slapend is

De werkgever was niet verplicht om de arbeidsovereenkomst met een werknemer aan wie een IVA-uitkering was toegekend te beëindigen en om daarbij de transitievergoeding te betalen, omdat (ondanks de toegekende IVA-uitkering) geen sprake was van een slapend dienstverband. Een werknemer werkt al sinds 1974 als automonteur bij een autobedrijf, als hij in november 2015 volledig arbeidsongeschikt uitvalt voor zijn werk. In juli 2017 gaat hij voor twee uur per dag lichte werkzaamheden verrichten, waarmee hij voor 20% hersteld geacht wordt. In november 2017 wordt een IVA-uitkering aan de werknemer toegeken...
Lees verder