Geen loon voor werknemer die weigert om een mondkapje te dragen

De werkgever die een werknemer op non-actief had gesteld omdat die weigerde tijdens het werk een mondkapje te dragen, hoefde aan die werknemer geen loon te betalen. Een werkgever exploiteert een patisserie/chocolaterie/ijssalon met meerdere vestigingen. Bij de werkgever werkt een viertal personen die op part-time basis met een transportbus goederen rondbrengen tussen de verschillende vestigingen, goederen afleveren bij afnemers en goederen ophalen bij leveranciers. In oktober 2020 heeft de werkgever zijn werknemers verplicht om binnen het bedrijf een mondkapje te dragen. Eén van de bezorgers weige...
Lees verder

Zelfstandige maaltijdbezorgers zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst

Ook in hoger beroep is geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo, met wie een overeenkomst van opdracht was gesloten, in feite werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Op vordering van FNV had de kantonrechter te Amsterdam geoordeeld dat de overeenkomsten met de maaltijdbezorgers van Deliveroo, die door Deliveroo werden beschouwd als zelfstandige ondernemers, gekwalificeerd moesten worden als arbeidsovereenkomsten. Na hoger beroep van Deliveroo moest het gerechtshof Amsterdam over de zaak oordelen. Het gerechtshof stelt allereerst vast dat uit een recent arrest van de Hoge Raa...
Lees verder

Werkgever mocht terbeschikkingstelling van auto van de zaak beëindigen

Een werkgever mocht de terbeschikkingstelling van een auto van de zaak beëindigen omdat het aantal per jaar te rijden zakelijke kilometers was gedaald en omdat de terbeschikkingstelling van de auto geen arbeidsvoorwaarde was, maar verband hield met het werk van de werkneemster. Bij een adviesbureau werkt sinds 1999 een werkneemster aan wie vanaf het jaar 2004, toen zij accountmanager werd, een leaseauto ter beschikking is gesteld. Conform de destijds geldende regeling kon een leaseauto worden toegekend aan een werknemer die structureel tenminste 15.000 kilometer per jaar aan zakelijke kilometers ...
Lees verder

Hoogste rechter toetst NOW aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Dat een startende ondernemer geen recht heeft op loonkostensubsidie omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de NOW, is volgens de Centrale Raad van Beroep in het betreffende geval niet in strijd met het beginsel dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de doelen die met dat besluit gediend worden. Een onderneemster had op 1 februari 2020 een restaurant geopend. Als gevolg van de coronamaatregelen moest zij op last van de overheid op 15 maart 2020 al weer sluiten. De horeca-onderneemster diende op grond van d...
Lees verder

Werkgever moet arbeidsongeschikte werknemer informeren over gevolgen vermindering arbeidsomvang

Een arbeidsongeschikte werkneemster wilde vanwege haar ziekte minder uren per week gaan werken. De werkgever had daarmee ingestemd, zonder de werkneemster er op te wijzen dat zij zich ook gedeeltelijk ziek zou kunnen melden, in welk geval de werkneemster recht op loon zou behouden. Daarmee schond de werkgever een op hem rustende informatieverplichting, zodat de werkneemster recht had op schadevergoeding. Bij een beroepsorganisatie werkt een werkneemster in de functie van stafmedewerker juridische zaken. In oktober 2017 gaat zij op eigen verzoek voor de duur van zes maanden 26 uur per week werken in pla...
Lees verder

Geen uitkering voor dga die vrijwillig verzekerd was op grond van de Ziektewet

Een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. die zich vrijwillig verzekerd had voor de Ziektewet had bij uitval wegens ziekte geen recht op uitkering, omdat hij als werknemer van zijn B.V. recht had op loon. Een ondernemer was op 1 januari 2004 als eenmanszaak een onderneming gestart: een bewindvoerders- en administratiekantoor. Op 22 januari 2004 meldt de ondernemer zich bij het UWV voor deelname aan de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet, waarop het UWV besluit hem tot de vrijwillige verzekering toe te laten. Op 6 augustus 2012 wordt de eenmanszaak omgezet in een viertal B.V.’s....
Lees verder

Werkgever treft onvoldoende beschermingsmaatregelen tegen besmetting met coronavirus

Een werknemer die geweigerd had te komen werken zo lang de werkgever niet voldoende beschermingsmaatregelen had getroffen tegen besmetting met het coronavirus, had recht op loon omdat de werkgever niet gezorgd had voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden. Bij een administratie- en belastingadvieskantoor werkte een werkneemster in de functie van secretaresse/receptioniste. Bij de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 schreef de werkgever in een e-mailbericht dat er niet thuis gewerkt mocht worden. Werknemers die als gevolg van de overheidsmaatregelen niet zouden kunnen of willen wer...
Lees verder

Dwaling bij aangaan van arbeidsovereenkomst met werkneemster die al arbeidsongeschikt was

Omdat de werkneemster bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet hoefde te weten dat zij ongeschikt zou zijn voor de te verrichten werkzaamheden, kon de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wegens dwaling vernietigen. Na een introductiedag was bij een supermarkt een kassamedewerkster in dienst getreden. Aan het einde van de eerste werkdag laat de werkneemster weten dat zij een scheve wervel in haar rug heeft en dat zij daarvan bij het werk aan de kassa zo veel last heeft dat zij dat werk niet vol kan houden. In overleg werkt de werkneemster daarna nog bijna een maand aan de servicebalie, maar daa...
Lees verder

Twee dagen gewerkt maar geen arbeidsovereenkomst

Omdat geen sprake was van overeenstemming over de duur van de arbeidsovereenkomst, was een arbeidskracht die zijn werkzaamheden had aangevangen voordat de aan hem voorgelegde schriftelijke arbeidsovereenkomst getekend was, niet werkzaam op basis van een (mondelinge) arbeidsovereenkomst. Bij een transportbedrijf had een kandidaat gesolliciteerd voor de functie van chauffeur. Op vrijdag 18 oktober 2019 vindt een sollicitatiegesprek plaats. Aansluitend stuurt het transportbedrijf een e-mailbericht, waarin is vermeld dat een contract wordt aangeboden op basis van een met name genoemde loonschaal, met daarn...
Lees verder

Omzetting van arbeidsovereenkomst in managementovereenkomst houdt stand

Een aandeelhouder die mee had gewerkt aan de omzetting van zijn arbeidsovereenkomst in een managementovereenkomst met zijn persoonlijke houdstermaatschappij, had daarmee de bescherming van het arbeidsrecht verloren. In 2010 zijn vier personen een bedrijf gestart dat onderhoudswerkzaamheden aan machines en installaties uitvoert. Tot die tijd waren zij alle vier werkzaam bij een bedrijf dat eveneens technische diensten verleende. In 2010 hebben zij alle vier een persoonlijke houdstermaatschappij opgericht via welke houdstermaatschappijen de vier personen elk 25% van de aandelen bezitten van een tussenhol...
Lees verder