Wachttijd voordat werknemer na einde werkzaamheden het pand mag verlaten is werktijd

Werknemers mogen na sluitingstijd om veiligheidsredenen het bedrijfspand alleen gezamenlijk verlaten. De tijd die een werknemer daarom na het einde van zijn werkzaamheden moet besteden voordat hij het pand kan verlaten is werktijd, omdat de werknemer zich in die tijd voor de werkgever beschikbaar moet houden. Bij een supermarkt werkt een werknemer in de functie van hulpkracht. Op grond van de toepasselijke CAO moet alle werkelijke in opdracht van de werkgever gewerkte tijd worden beloond en is van overwerk sprake als de werkgever opdracht heeft gegeven om langer te werken dan de normale arbeidsduur. He...
Lees verder

Geen transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemer als dienstverband niet helemaal slapend is

De werkgever was niet verplicht om de arbeidsovereenkomst met een werknemer aan wie een IVA-uitkering was toegekend te beëindigen en om daarbij de transitievergoeding te betalen, omdat (ondanks de toegekende IVA-uitkering) geen sprake was van een slapend dienstverband. Een werknemer werkt al sinds 1974 als automonteur bij een autobedrijf, als hij in november 2015 volledig arbeidsongeschikt uitvalt voor zijn werk. In juli 2017 gaat hij voor twee uur per dag lichte werkzaamheden verrichten, waarmee hij voor 20% hersteld geacht wordt. In november 2017 wordt een IVA-uitkering aan de werknemer toegeken...
Lees verder

Oproepcontract omzetten in contract met vaste uren levert geen nieuwe arbeidsovereenkomst op

Toen de werknemer die een oproepcontract had het aanbod van de werkgever voor een vaste arbeidsomvang accepteerde, ontstond daardoor geen nieuwe arbeidsovereenkomst, die de vierde arbeidsovereenkomst in de keten, en daarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou zijn. Bij een theater werkt een werknemer als verkoper van tickets. Met hem was eerst een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van drie maanden, daarna een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden en vervolgens een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Tijdens de duur van die laatste overeenkomst doet het thea...
Lees verder

Bij de vraag of een arbeidsverhouding een arbeidsovereenkomst is speelt de bedoeling van partijen geen rol

Voordat de rechter bepaalt of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet is, moet hij eerst op basis van een uitleg van die overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen vaststellen. Bij de vraag of de aldus vastgestelde inhoud van de overeenkomst voldoet aan de wettelijke criteria van de arbeidsovereenkomst, speelt de bedoeling van partijen om wel of geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, geen rol. In 2014 sluiten de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Centrum een overeenkomst met een dan 60-jarige vrouw die sinds eind 2019 werkloos is en daarom van de gemeente Amsterdam een...
Lees verder

Horecaondernemer aansprakelijk voor niet afgedragen loonheffing van schoonmaakbedrijf

Het personeel van een schoonmaakbedrijf stond niet onder leiding en toezicht van de horecaondernemer die eigenaar was van de restaurants die door het schoonmaakbedrijf werden schoongemaakt. Daarom was geen sprake van inlenersaansprakelijkheid van de horecaondernemer. Maar de horecaondernemer moest toch de niet afgedragen loonheffing van het schoonmaakbedrijf toch betalen omdat de horecaondernemer werd gezien als een zogenaamde “eigenbouwer” in de zin van de ketenaansprakelijkheid. Een horecaondernemer was eigenaar van een zestal restaurants in het centrum van Amsterdam. Deze restaurants w...
Lees verder

Horecawerkgever moet oproepkracht loon doorbetalen ondanks coronamaatregelen

De loonbetalingsverplichting die een werkgever aan een oproepkracht had, gold ook voor de periode waarin de werkgever geen werk voor de werknemer had als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. Bij een bedrijf dat de horeca verzorgt bij evenementen werkt sinds maart 2013 een werknemer die op oproepbasis werkzaam is als medewerker bediening. De arbeidsovereenkomst, waarop de CAO voor de horeca van toepassing is, geldt door stilzwijgende verlenging inmiddels voor onbepaalde tijd. In juni 2020 schrijft de werkgever de werknemer aan met de mededeling dat er geen werk meer is en dat de werknemer da...
Lees verder

Overtreding van geheimhoudingsbeding door te spreken over loongeschil?

Het geheimhoudingsbeding dat de werkneemster verbood te spreken over bijzonderheden van de werkgever, had geen betrekking op het geschil met de werkgever betreffende de verrekening van minuren bij uitdiensttreding. Bij een contractcateraar werkt een werkneemster die als medewerker horeca is gedetacheerd bij één van de cliënten van die cateraar. De werkneemster werkt bij die cliënt in het bedrijfsrestaurant. Op 4 januari 2018 zegt de werkneemster haar arbeidsovereenkomst op met ingang van 5 februari 2018. De werkgever laat daarop weten dat de opzegtermijn eindigt op 28 februari 2018 ...
Lees verder

Ontslag (op staande voet) wegens omhelzen van collega in strijd met coronaregels?

Ondanks dat het gedrag van de werknemer provocerend werd geacht, vormde de omhelzing van een collega die in strijd was met de coronaregels geen dringende reden voor een ontslag op staande voet. Omdat de werknemer al vaker was gewaarschuwd wegens overtreding van bedrijfsvoorschriften, werd de arbeidsovereenkomst wel alsnog ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Bij een keten van garagebedrijven werkte een werknemer die als supervisor de leiding had over een filiaal. De werknemer was al sinds 1986 in dienst van de werkgever en al diverse keren gewaarschuwd wegens het na sluitingstijd van het ...
Lees verder

Werkgever mag eisen dat werknemer tatoeages bedekt

Gelet op het feit dat de werknemer in zijn functie neutraliteit moet uitstralen, mag de werkgever van de werknemer verlangen dat hij zijn tatoeages bedekt. Bij een openbaar vervoersbedrijf was een werknemer werkzaam in de functie van controleur. De werknemer had daarbij de status van bijzonder opsporingsambtenaar. De werkgever had in 2018 beleid bekend gemaakt op grond waarvan bijzondere opsporingsambtenaren geacht werden tatoeages te bedekken als zij in uniform in dienst waren. Als zij in burgerkleding in dienst waren, hoefde dat niet. Volgens de werkgever is het beleid dat gericht is op het creë...
Lees verder

Recht op loon van oproepkracht die niet werkt in verband met coronamaatregelen

De omvang van een loonvordering van een oproepkracht die tijdens de lockdown als gevolg van de coronamaatregelen niet had gewerkt, moest niet bepaald worden op grond van de gemiddelde arbeidsomvang in 2019, mede omdat de werknemer kort tevoren een aanbod voor een vaste arbeidsomvang die op dat gemiddelde was gebaseerd had afgewezen. De loondoorbetaling werd door de rechter gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang van de laatste drie maanden. Een werknemer werkte sinds 25 maart 2017 op basis van een nulurencontract als toeristengids. In januari 2020 had de werkgever het door invoering van de Wet arbeids...
Lees verder