Ontslag wegens het uiten van kritiek op het coronabeleid op LinkedIn

Een werkneemster die op LinkedIn kritiek uitte op het vaccinatiebeleid dat de regering en ook de werkgever uitvoerde om de coronapandemie te bestrijden, had weliswaar recht op vrije uiting van haar mening op dat punt, maar werd toch ontslagen omdat zij bij het uitoefenen van dat recht de daarbij voor haar als werkneemster geldende grenzen had overschreden. Bij een instelling die gespecialiseerd is in complexe zorg, is een werkneemster werkzaam in de functie van stafmedewerker kennismanagement. Zij heeft een universitaire opleiding genoten in de biomedische wetenschappen. Haar taak is het ondersteunen e...
Lees verder

Doorwerken na proefplaatsing leidt tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een ondernemer die met een gemeente een overeenkomst sloot voor de proefplaatsing van een persoon met een bijstandsuitkering en die deze persoon na het einde van de proefplaatsing onbetaald liet doorwerken, moest aanvaarden dat als gevolg van het doorwerken een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan. Een thuiszorgonderneming had met de gemeente Rotterdam en met een vrouw die van de gemeente Rotterdam een bijstandsuitkering ontving, een overeenkomst gesloten op grond waarvan de uitkeringsgerechtigde met behoud van haar bijstandsuitkering gedurende vier weken bij de thuiszorgonderneming gi...
Lees verder

Ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim?

De kantonrechter wees een verzoek van een werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim af, omdat niet aangetoond was dat dat ziekteverzuim onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever had. De kantonrechter was van mening dat de mogelijkheden van de werkgever om de gevolgen van het ziekteverzuim op te vangen op concernniveau moeten worden beoordeeld. Een autodealer die onderdeel uitmaakt van een beursgenoteerd concern heeft een automonteur in dienst die regelmatig uitvalt wegens ziekte. In 2017 gebeurde dat vier maal (104 uur), in 2018 acht maal...
Lees verder

Vervallen van vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemer

Een arbeidsongeschikte werkneemster waarvan de arbeidsovereenkomst op 30 juni 2019 eindigde, verloor het recht op uitbetaling van de wettelijke vakantiedagen van 2016 en 2017, maar niet die van 2018. Bij een stichting die werkzaam is in de gehandicaptenzorg werkt een werkneemster in de functie van sectormanager. Bij een reorganisatie wordt zij per 1 juli 2017 boventallig verklaard en vrijgesteld van werkzaamheden. In oktober 2017 meldt de werkneemster zich ziek. De bedrijfsarts is aanvankelijk van oordeel dat de klachten van de werkneemster voortvloeien uit de ontstane situatie en niet uit ziekte, maar...
Lees verder

Kan een verslaafde werknemer een verwijt worden gemaakt van de dringende reden voor het ontslag op staande voet?

Een werkgever had een verslaafde werknemer terecht op staande voet ontslagen. Daarbij deed niet ter zake of aan de werknemer vanwege zijn verslaving een verwijt gemaakt kon worden van de dringende reden voor het ontslag op staande voet. De verslaving speelde daarentegen wel een rol bij de vraag of de werknemer bij het ontslag op staande voet al dan niet recht had op de transitievergoeding. Bij een bedrijf dat civieltechnische werkzaamheden verricht, werkt een werknemer die belast is met het aansturen van projecten. Als de werkgever constateert dat de werknemer de hem ter beschikking gestelde auto in st...
Lees verder

Hoe lang moet een verbetertraject duren voordat een werknemer kan worden ontslagen wegens disfunctioneren?

Een werkgever die een verbetertraject van drie maanden had aangeboden aan een disfunctionerende werkneemster, mocht deze werkneemster ontslaan toen na die drie maanden bleek dat het functioneren onvoldoende was verbeterd. De werkgever hoefde niet te wachten tot de anderhalf tot twee jaar voorbij zouden zijn, die de werkneemster nodig dacht te hebben om de gewenste verbeteringen te bereiken. Bij een internationaal werkend ingenieursbureau werkt sinds 2007 een werkneemster in een technische functie. Haar salaris bedraagt € 3.184 bruto per maand. Van 2011 tot en met 2019 is zij gedetacheerd geweest...
Lees verder

Ontslag voor werknemer die met verkoudheidsklachten op het werk kwam en weigerde naar huis te gaan

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer die in strijd met het coronaprotocol van zijn werkgever met verkoudheidsklachten op het werk kwam, weigerde om naar huis te gaan en uiteindelijk besmet bleek met het coronavirus, vooral omdat de werknemer in de procedure de verklaringen van zijn collega’s en leidinggevenden als leugenachtig bestempelde en geen berouw toonde. Bij een chemiebedrijf werkt sinds 1999 een werknemer in de functie van operator. Op 15 maart 2021 verschijnt de werknemer met verkoudheidsklachten op het werk. Meerdere collega’s hebben waargenomen dat ...
Lees verder

Verplichting tot terugbetaling van opleidingskosten in strijd met goed werkgeverschap

Een piloot die uit dienst ging bij een luchtvaartmaatschappij hoefde niet te voldoen aan een contractuele verplichting tot terugbetaling van opleidingskosten. In de concrete omstandigheden van het individuele geval zou het volgens de kantonrechter in strijd met goed werkgeverschap zijn om de werknemer daaraan te houden. Bij een Britse luchtvaartmaatschappij werkte een piloot, die aanvankelijk was gestationeerd in Aberdeen, maar later was overgeplaatst naar Amsterdam. Omdat hij daarbij met een ander type vliegtuig (de E170) zou gaan vliegen, was hij verplicht om daarbij een specifieke training te volgen...
Lees verder

Werkgever hoeft werknemer geen verbetertraject aan te bieden omdat werknemer zich niet aan dat traject wil committeren

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst met een werkneemster wegens disfunctioneren zonder dat de werkneemster eerst een verbetertraject had doorlopen, omdat de werkneemster bleef volhouden dat er geen reden was voor het volgen van een verbetertraject. Bij een gemeente werkte sinds 1997 een werkneemster die beleidsuitvoerende taken had op het gebied van onderwijs en subsidies. Vanaf 2016 werkte de gemeente met zelforganiserende teams. Sindsdien had de werkneemster geen direct leidinggevende meer. In plaats daarvan werd een taak opgedragen aan een team, waarvan de leden zelf verantwoordelijk zij...
Lees verder

Wat is de hoogte van de transitievergoeding als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd nadat de arbeidsduur eerder gedwongen structureel en substantieel is verminderd?

Een werkgever moest aan een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst was opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid de transitievergoeding betalen op basis van het volledige loon van de werknemer, ondanks dat de arbeidsduur (en daarmee het loon) in het verleden structureel en substantieel was verminderd. Bij een werkgever was sinds 1977 een werknemer in dienst die 36 uur per week werkte. Op 15 mei 2015 had de werknemer zich ziek gemeld. Per 15 mei 2017 had het UWV een WGA-uitkering aan de werknemer toegekend wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De werknemer had op dat moment zijn werk herv...
Lees verder