Werkgever kon arbeidsovereenkomst vernietigen wegens bedrog van de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst

Net als een gewone overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst worden vernietigd als deze onder invloed van bedrog tot stand is gekomen. In dat geval wordt de overeenkomst geacht van aanvang af niet te hebben bestaan. Voor arbeidsovereenkomsten geldt daarbij niet de bijzondere eis dat de overeenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is geweest. Een zorginstelling had een vacature voor een psychotherapeut. Eén van de sollicitanten had een c.v. met zo veel kwalificaties dat hij door de zorginstelling werd uitgenodigd om ook te solliciteren naar de functie van directeur zorg. De sollicitant deed dat en kreeg ...
Lees verder

Levert proefwerken een arbeidsovereenkomst op?

Een sollicitant die met een bedrijf had afgesproken dat hij in december vier dagen zou werken om ingewerkt te worden en dan in januari via een payrollbedrijf zou worden ingehuurd, mocht, toen het bedrijf al in december niet meer met hem verder wilde, niet er van uitgaan dat het bedrijf met hem een arbeidsovereenkomst was aangegaan voor de duur van een jaar of voor onbepaalde tijd. Bij een bedrijf dat een poppodium exploiteert had een kandidaat gesolliciteerd voor een vacature als “floormanager”. In die functie zou de sollicitant tijdens evenementen leiding moeten geven aan de horeca-explo...
Lees verder

Geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met payrollbedrijf maar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met inlener

Toen een bedrijf, na met een werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te zijn aangegaan, die werknemer had ingehuurd via een payrollbedrijf, was in feite een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan met dat bedrijf zelf. Bij een taxibedrijf was een taxichauffeur werkzaam, die tussen 5 september 2011 en 4 september 2014 drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd had gehad. Op grond van de toen geldende wetgeving zou een vierde arbeidsovereenkomst geacht worden voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Om dat te vermijden werd door bemiddeling van het taxibedrijf een arbeidsovere...
Lees verder

BBL-leerling heeft geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst

De overeenkomst met een BBL-leerling kon door de werkgever tussentijds worden opgezegd, omdat die overeenkomst geen arbeidsovereenkomst was, maar een stageovereenkomst. Een thuiszorginstelling heeft met een leerling van een school en met die school een leerovereenkomst gesloten. De leerling volgt aan de school een twee jaar durende opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De leerling gaat daarbij één dag per week naar school en is vier dagen per week werkzaam bij de thuiszorginstelling. In de leerovereenkomst staat dat z...
Lees verder

Ontslagvergoeding op grond van sociaal plan ten onrechte strijdig geacht met verbod op leeftijdsdiscriminatie

Omdat maatregelen waarbij een onderscheid naar leeftijd werd gemaakt waren afgesproken in overleg met representatieve vakbonden, had de rechter met meer terughoudendheid moeten toetsen of sprake was van verboden leeftijdsdiscriminatie. Bij een bank was al 34 jaar een 63-jarige werknemer in dienst, toen bij een reorganisatie de functie van de werknemer verviel. Op grond van het sociaal plan dat de bank in de vorm van een CAO met de vakbonden had gesloten, kreeg de werknemer eerst gedurende twaalf maanden zijn loon volledig doorbetaald, terwijl hij niet hoefde te werken. In die twaalf maanden kon de werk...
Lees verder

Vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemer zijn niet vervallen

De werkgever kon geen beroep doen op het vervallen van (wettelijke minimum) vakantiedagen omdat de werkneemster niet kon re-integreren en daarom ook niet in staat was geweest om de vakantiedagen op te nemen, en omdat de werkgever de werkneemster niet tijdig en nauwgezet had geïnformeerd over het vervallen van de vakantiedagen. Bij een apotheek werkt een werkneemster in de functie van teamleidster. Na een gesprek over een herschikking van taken binnen de apotheek meldt de werkneemster zich op 3 maart 2016 ziek. De bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is van ziekte, maar van een arbeidsconflict. De...
Lees verder

Werkgever moet schadevergoeding betalen wegens niet opzeggen van arbeidsovereenkomst met langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Een werkgever die niet in was gegaan op herhaalde verzoeken van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met betaling van de transitievergoeding en die de arbeidsovereenkomst uiteindelijk had opgezegd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder daarbij een transitievergoeding te betalen, was verplicht de werknemer de schade te vergoeden die de werknemer had geleden doordat hij geen transitievergoeding had ontvangen. Bij een onderwijsinstelling was sinds 1989 een werknemer in dienst in de functie van onderwijsondersteuner. In 2014 was hij ziek ui...
Lees verder

Werkgever is billijke vergoeding verschuldigd wegens ontslag van statutair bestuurder zonder redelijke grond

Een werkgever had de arbeidsovereenkomst met een statutair bestuurder opgezegd op de gronden dat de werknemer zou disfunctioneren, dat de arbeidsverhouding zou zijn verstoord en dat er een verschil van inzicht zou zijn ten aanzien van het te voeren beleid. Omdat de werkgever geen van deze gronden hard kon maken, was de werkgever een extra ontslagvergoeding verschuldigd in de vorm van een billijke vergoeding. Bij een internationale groothandel in bloemen en planten werkt sinds 2008 een 50-jarige werknemer in de functie van general manager. De twee bestuurders van de Deense moedermaatschappij zijn ook be...
Lees verder

Verstoorde arbeidsverhouding met werkneemster die steeds maar discussie zoekt

De arbeidsverhouding met een werkneemster werd door de kantonrechter ontbonden, niet op grond van een aantal wel verwijtbaar geachte gedragingen, maar omdat de arbeidsverhouding tussen de werkneemster en haar leidinggevenden verstoord was geraakt, doordat de werkneemster geen kritiek op haar gedrag aanvaardde en steeds maar de discussie opzocht. Een bedrijf op Schiphol houdt zich bezig met de catering van vliegtuigmaaltijden voor luchtvaartmaatschappijen. Bij het bedrijf werkt sinds 2015 een 42-jarige werkneemster in de functie van flight supervisor. In die functie is zij de schakel tussen de luchtvaar...
Lees verder

Werknemer moet werkgever schadevergoeding betalen wegens niet in acht nemen van opzegtermijn

Een werknemer die de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigde moest aan de werkgever een schadevergoeding betalen, omdat er geen dringende reden was voor ontslagname op staande voet. Bij een schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is in augustus 2018 een glazenwasser in dienst getreden voor de duur van zeven maanden. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat voor de werknemer een opzegtermijn geldt van twee maanden. Eind oktober 2018 neemt de werknemer ontslag omdat hij stelt dat door hem gemaakte onkosten door de werkgever niet worden vergoed. Daarna wordt afgesproken dat de werkneme...
Lees verder