Geen ononderbroken ziektegeval, dus geen nieuwe verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte.


Als sprake is van een hersteldmelding gevolgd door een nieuwe ziekmelding is sprake van een nieuw ziektegeval als de werknemer in de tussenliggende periode gedurende tenminste vier weken geschikt was voor zijn eigen werk in volle omvang. De werkgever moet in dat geval het loon tijdens ziekte aan de werknemer doorbetalen gedurende een nieuwe periode van 104 weken. Is geen sprake van volledig herstel gedurende tenminste vier weken, dan wordt aangenomen dat het oorspronkelijke ziektegeval doorloopt. Voor wat betreft de loondoorbetaling tijdens ziekte wordt er dan van uitgegaan dat de periode van ziekte tot aan de hersteldmelding en de periode vanaf de nieuwe uitval wegens ziekte samengeteld worden bij het bepalen van de vraag wanneer de maximale periode van 104 weken is bereikt.
In dit geval had de bedrijfsarts een tegenstrijdig advies gegeven. Enerzijds had de bedrijfsarts geoordeeld dat er geen sprake meer was van beperkingen voortvloeiend uit ziekte (derhalve volledig herstel) en anderzijds geoordeeld dat de werkneemster haar werk niet direct volledig kon hervatten (hetgeen dus toch nog een beperking is en derhalve nog geen volledig herstel). Terecht oordeelde het hof dat gelet op dit laatste nog geen sprake was van volledig herstel.
Bedrijfsartsen zijn wel vaker onduidelijk als het gaat om de vraag of sprake is van volledig herstel. Nogal eens wordt geoordeeld dat er geen uit ziekte voortvloeiende beperkingen tot het verrichten van arbeid meer zijn maar dat nog geen hersteldmelding plaatsvindt omdat er twijfel is aan de duurzaamheid van het herstel. Maar twijfel aan de duurzaamheid van herstel betekent niet dat de werknemer niet hersteld zou zijn. Als er geen uit ziekte voortvloeiende beperkingen voor het verrichten van arbeid meer zijn, is sprake van volledig herstel. Een nieuwe uitval wegens ziekte na tenminste vier weken betekent dan het ontstaan van een nieuwe loondoorbetalingsverplichting.
Tenslotte wijzen wij er nog op dat het uitvoeren van een deskundigenoordeel een wettelijke taak van het UWV is, die het UWV niet kan weigeren uit te voeren omdat “dit niet opportuun” zou zijn vanwege het (vermeende) ontstaan van een nieuw ziektegeval (of om een andere reden).

Bron: https://www.vanzijl-advocaten.nl/juridische-producten/arbeidsrecht-actueel/geen-ononderbroken-ziektegeval-dus-geen-nieuwe-verplichting-tot-loondoorbetaling-tijdens-ziekte.php